Koray Kırdinli

Yazılım ve İş Yaşamı Hakkında Paylaşımlar

70-515 Örnek Soru 15

Aşağıdaki kod parçasını çalıştırmak için nasıl bir connection string yaratmak gerekir?

SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
SqlCommand db = new SqlCommand(“SELECT ID, Contact FROM Vendors”, conn);
conn.Open();
AsyncCallback callback = new AsyncCallback(DisplayResults);
db.BeginExecuteReader(callback, db);

Cevap : Connection Stringe “Asynchronous Processing=true” eklenmelidir.

Reklamlar

Ocak 19, 2012 Posted by | 70-515 | , , | Yorum bırakın

70-515 Örnek Soru 14

Jquery ile bir butonun boyutunu tıklandığı anda browserın boyutuna nasıl getirirsin?

<script src=”http://ajax.microsoft.com/ajax/jquery/jquery-1.4.2.min.js&#8221; type=”text/javascript”></script>

<input id=”animateButton” type=”button” value=”animateButton” />
<script type=”text/javascript”>
$(document).ready(function() {
$(“#animateButton”).click(function() {
$(“#animateButton”).animate(
{
width: “100%”
}, 1000);
});
});
</script>

Ocak 19, 2012 Posted by | 70-515 | , , | Yorum bırakın

70-515 Örnek Soru 13

Bir master page ve content page için event(Init,Load,PreRender) oluşma sırası nasıldır.

1. Master page controls Init event.
2. Content controls Init event.
3. Master page Init event.
4. Content page Init event.
5. Content page Load event.
6. Master page Load event.
7. Content controls Load event.
8. Content page PreRender event.
9. Master page PreRender event.
10. Master page controls PreRender event.
11. Content controls PreRender event.

Ocak 16, 2012 Posted by | 70-515 | , | Yorum bırakın

70-515 Örnek Soru 12

Bir MVC uygulamasında routing’i aşağıdaki kod ile güncelliyorsunuz.
public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)
{
routes.IgnoreRoute(“{resource}.axd/{*pathInfo}”);

routes.MapRoute(
“Default”, // Route name
“{controller}/{action}/{id}”, // URL with parameters
new { controller = “Home”, action = “Index”, id = UrlParameter.Optional } // Parameter defaults
);
}
Buna göre http://<hostname>/Hello/World/15 URL’i hangi metodu çağırır.

Cevap : HelloController.World(15)
MVC’de Controller’ın sonuna default olarak “Controller” eklenir ve action ismi metod olarak kullanılır.
MVC ekstra parametreleri de metoda geçirir.

Ocak 13, 2012 Posted by | 70-515 | , , , , | Yorum bırakın

70-515 Örnek Soru 11

Bir MS SQL Server 2008 Express veritabanı kullanan ASP.NET web uygulamasında veritabanı download time’ını
azaltmak için veritabanı dosyası yerine bir setup dosyası içerisinde script ile veritabanı oluşturuluyor.
Web uygulaması kurulumu tamamlandıktan sonra script çalıştırılacak. Bunun için hangi 4 adımı izlersiniz?

1- Web setup projesi içersine scripti çalıştıracak custom bir “action” eklenir
2- Setup projesi içerisine kaynak olarak “script” eklenir.
3- Solution’a “web setup projesi” eklenir
4- SQL Server 2008 Express için bağımlılık(dependency) konfigüre edilir.

Ocak 12, 2012 Posted by | 70-515 | , | Yorum bırakın

70-515 Örnek Soru 10

AJAX Control Toolkit içerisinde yer alan Editor kontrolünü asp.net sayfanda kullanmak istiyorsun
hangi 2 işlemi yaparsın.

Cevap:
1- Editor kontrolü sayfaya eklenir
2- ToolkitScriptManager kontrolü sayfaya eklenir.

Ocak 12, 2012 Posted by | 70-515 | , , | Yorum bırakın

70-515 Örnek Soru 9

Web formunuzda deklaratif olarak bir server control kullanmak istiyorsunuz.
Kontrol My.Controls namespace’inde yer alıyor. Sayfada myControls tag prefixi ile
deklare edebilmek için web.confiğe ne eklenmelidir.

<?xml version=”1.0″?>
<configuration>
<system.web>
<pages>
<controls>
<add tagPrefix=”myControls”
namespace=”My.Controls”>
</add>
</controls>
</pages>
</system.web>
</configuration>

Ocak 12, 2012 Posted by | 70-515 | , , | Yorum bırakın

70-515 Örnek Soru 8

İçerisinde PlaceHolder1 isimli bir placeholder bulunan sayfaya programatik olarak
bir user control yükleyip göstermek için nasıl bir kod bloğu kullanılmalıdır.

Cevap:
<%@ Page Language=”C#” %>
<%@ Reference Control=”~/Controls/MyControl.ascx” %>

<script runat=”server”>
private ASP.MyControl MyControl1;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
MyControl1 = (ASP.MyControl)LoadControl(“~/Controls/MyControl.ascx”);
PlaceHolder1.Controls.Add(MyControl1);
}

//

Ocak 11, 2012 Posted by | 70-515 | , , | Yorum bırakın

70-515 Örnek Soru 7

Aşağıdaki metodu bir web service ile müşterilerine açmak istiyorsunuz ve metod ismi
olarak GetResults olarak görülsün istiyorsunuz metoda hangi attribute’leri eklersiniz.
public Results MyWebMethod(){

return myResults;
}

A.[WebMethod]
[XmlRoot(“GetResults”)]
B.[WebMethod(MessageName = “GetResults”)]
C.[SoapElement]
[XmlElement(ElementName = “GetResults”)]
D.[XmlElement(ElementName = “GetResults”)]

Doğru Cevap : B

Ocak 11, 2012 Posted by | 70-515 | , | Yorum bırakın

70-515 Örnek Soru 6

AJAX kullanan bir ASP.NET sayfasında bir web servis çağırmaknız ve
sayfada sonucu göstermeniz gerekiyor.ASMX kodu aşağıdaki gibidir.
AJAX ile web servisi çağırabilmeniz için hangi iki işlemi yapmanız gerekir?
public class Multiply : System.Web.Services.WebService {

public int MultiplyTwoNumbers(int num1, int num2)
{
return num1 * num2;
}
}

1- MultiplyTwoNumbers metoduna WebMethod attribute’ü eklenir
2- Multiply sınıfına System.Web.Script.ScriptService attribute’ü eklenir.

Ocak 11, 2012 Posted by | 70-515 | , , , | Yorum bırakın